Privacy Statement

In deze verklaring ("Privacyverklaring") wordt het volgende uiteengezet:

I. Inleiding.

II. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

III. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL?

VI. Voor welke doeleinden verwerkt STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL uw persoonsgegevens ?

 1. Wettelijke verplichtingen.
 2. Contractuele relaties tussen STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL en u als klant.
 3. Gerechtvaardigde belangen van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL.
 4. Specifiek gerechtvaardigd belang van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL.
 5. Uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

V. Aan wie maakt STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL uw persoonsgegevens over?

VI. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

VII. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?

VIII. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?

Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

 1. Recht van verzet.
 2. Recht om een klacht in te dienen.

 

I.             Inleiding

 

Deze privacyverklaring legt uit hoe STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten (natuurlijke personen) en alle andere natuurlijke personen die met STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die toelaat om u direct of indirect te identificeren.

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL  behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL de betreffende Belgische en Europese wetgeving na, momenteel de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt  u verkrijgen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in België, sinds 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL op dit gebied kent en begrijpt.

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

 

II.           Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

 

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn: STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL NV, ingeschreven in K.B.O. onder het nummer 0432.038.790, Scheldekant 5, 9700 Oudenaarde, privacy@VANDEMOORTEL.be, 0032 55/33.55.66.

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL en volgens de instructies van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL’ genoemd).

 

III.          Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL?

 

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL  verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

 

In het kader van onze professionele activiteiten verwerken wij persoonsgegevens zoals naam,  adres, contactgegevens, IP- adres, de activiteiten in relatie tot onze firma (bijvoorbeeld uw aanwezigheid op evenementen of uw rol in bepaalde bouwprojecten) enz. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op vrijwillige basis en met medeweten van de persoon in kwestie tijdens professionele contacten, marketingactiviteiten of tijdens het gebruik van onze online diensten.

 

Voor het optimaliseren van onze online diensten en het personaliseren van onze marketingboodschappen worden er automatische gegenereerde gegevens opgeslagen zoals de nieuwsbrieven die we hebben verstuurd, bestanden die gedownload zijn vanop onze site en het surfgedrag op onze website.

 

IV.         Voor welke doeleinden verwerkt STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL uw persoonsgegevens ?

 

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL  verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL  zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

 

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL  verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL rusten.
 • Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek voor de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen.
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden worden afgewogen.
 • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

 

1.            Wettelijke verplichtingen

 

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL moet samenwerken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

 

2.            Contractuele relaties tussen STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL en u als klant

 

Alvorens een overeenkomst te sluiten dient STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL soms bepaalde gegevens te verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :

 • Te reageren op uw verzoek / offerte-aanvraag;
 • U bij te staan bij het verstrekken van informatie;
 • Een verzoek op te volgen en de geschiktheid te evalueren;
 • Te reageren op uw kandidatuur voor openstaande vacatures binnen ons bedrijf.

 

In het kader van lopende overeenkomsten of het beheer van contracten dient STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL  een aantal gegevens te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen en in het algemeen uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald overeenkomst.

 

Meer bepaald verwerkt STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL uw gegevens bij de uitvoering van overeenkomsten voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van lopende overeenkomsten en bestelde goederen of diensten.
 • Centraal management en algemeen beeld van de klanten.

 

3.            Gerechtvaardigde belangen van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL

 

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL verwerkt uw gegevens ook voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

 

Persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Het personaliseren van de diensten van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL
 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
  • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes.
  • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL, op basis van enquêtes bij klanten van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken gekoppeld aan STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL.
 • Toezicht op de activiteiten van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
 • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen.
 • Personen die reeds beroep gedaan hebben op onze producten of diensten te informeren over andere en nieuwe producten of diensten waarvan wij denken dat die voor hen interessant zijn. U kan zich voor dit soort berichten afmelden.
 • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken.
 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookies Beleid.
 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven).
 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

 

4.            Specifiek gerechtvaardigd belang van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL:

 

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL  voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte producten en diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL  onder meer:

 • De producten en diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.).
 • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren.
 • De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL aanwezig was).
 • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.

 

Informatie versturen waarvan u hebt aangegeven dat u deze wenst te ontvangen via onze online kanalen, beurzen, evenementen, professionele contacten, enz.

 • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en informatie aan bestaande klanten. U kan zich hierop steeds uitschrijven.
 • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon.

 

5.            Uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens

 

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL  kan uw persoonlijke (elektronische) contactgegevens (namelijk adres, naam, uw mobiele telefoonnummer, e-mailadres, enz.) verwerken voor marketingdoeleinden zoals specifieke wedstrijden, enquêtes, campagnes of om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen in dit kader via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL eerst uw specifieke toestemming te vragen.

 

V.           Aan wie maakt STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL uw persoonsgegevens over?

 

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL  behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

In sommige gevallen is STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

 • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken.
 • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek.

 

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL draagt uw gegevens tevens over aan verwerkers van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL om te helpen met :

 • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties.
 • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders.
 • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.
 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.

 

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL  zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL  en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

 

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

 

VI.         Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

 

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.  

 

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie.

 

Na beëindiging van de samenwerking kan STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gedurende een beperkte periode bijhouden terwijl de nodige stappen worden genomen om de persoonsgegevens op een veilige manier te verwijderen of te anonimiseren.

 

VII.        Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?

 

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals beveiliging van kantoorruimtes, login met wachtwoorden, encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

 

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

VIII.      Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?

 

Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL. Dit betekent dat u STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
 • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op beperking indien u bv. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL toelaat om dit te controleren.
 • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL een einde genomen heeft, kan u STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door:

 • een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Vande Moortel – Privacy, Scheldekant 7, 9700 Oudenaarde;
 • per e-mail naar privacy@vandemoortel.be.

 

1.            Recht van verzet

 

In sommige gevallen werd uw expliciete toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van VANDE MOORTEL.

 

U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@vandemoortel.be.
 • Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar Vande Moortel – Privacy, Scheldekant 7, 9700 Oudenaarde.
 • Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL is verzonden.

 

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL  niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

 

2.            Recht om een klacht in te dienen

 

Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

 • Per post : Vande Moortel – Privacy, Scheldekant 7, 9700 Oudenaarde;
 • Per e-mail : privacy@vandemoortel.be.

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.